Klokkenluidersregeling

In het kader van de beroepsreglementering dient onze organisatie te beschikken over een "klokkenluidersregeling" welke op onze website moet worden gepubliceerd.

Onderstaand vindt u deze regeling zoals deze bij ons kantoor in gebruik is.

Klokkenluidersregeling

Definities:

Klokkenluiderregeling: regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen.

Deze regeling leidt ertoe dat klachten kunnen worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen van de accountantsorganisatie.

De organisatie: D.G.U Accountants & Bedrijfsadviseurs B.V. en haar dochtervennootschap Schoonderbeek Adviesgroep B.V. 

Reikwijdte van de klokkenluidersregeling

De klokkenluiderregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 • handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.

 • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.

 • Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers

 • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega's dan wel leidinggevenden

 • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulaties van gegevens of informatie

 • en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Procedure:

 • indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluiderregeling valt heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon

 • de melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via tijn@dgu.nl

 • externe derden kunnen eveneens een melding verrichte via dit e-mail adres

 • de vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen een week aan de melder

 • a. indien sprake is van een situatie onder a en e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur.De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder
  b. indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe     beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
  c. bij het informeren van directeur en compliance officer als bedoeld in 5a en 5b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend

 • de vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na 4 weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

 • meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met in achtneming van de vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon dient de gegevens ten aanzien van een melding zodanig op te slaan dat deze alleen voor hem toegankelijk zijn.

Het bestuur respectievelijk de directie van de accountantsorganisatie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluiderregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie.

Collisiegevaar

Mocht de vertrouwenspersoon zelf onderwerp zijn van de melding dan zal de elektronische melding plaats vinden via anjo@dgu.nl

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then